domingo, 8 de julio de 2007
El Racó de Les Corts, estuvo presente en la Mostra de Entitats.

En nuestro stand recibimos numerosas visitas interesándose de nuestras actividades, cursos, manualidades, conferencias, encuentas al barrio para su mejora, ect.

(foto:Alfonso Huescar, Eduard Catalá, Xavi Catalá y Joan Puente, junto con nuestros colegas de la Associació Camp Nou.


Informe sobre la residencia de gent gran ¡ centre de dia al carrer Benavent de les Corts
, En el primer acord entre I'Ajuntament i el nostre Departament, per la cessíó de solars destináis a equipaments socials, hi figurava aquest solar i segons les converses amb els representaras de L'Ajuntament no hi havia problemes per iniciar el trámits de l'encárrec del projecte. D'aquesta manera el 24 de novembre s'envia un escrit a GISA des de Secretaria General, transmeten la informació per la ücitació del projecte indos en el conveni 2003. Posteriorment el 8 de marc de 2004 s'autoritza a GISA l'encárrec per la redacció del projecte per un import de 277.025€ i amb un termini d'execució de 8 mesos.
Amb una de les reunions de seguiment, entre el Departament i l'Ajuntament, se'ns comunica que enaquest solar hi ha problemes d'expropiació i per tant la cessió del solar de moment no es podia fer■ efectiva. Al no poder disposar del solar várem comunicar a GISA que s'havia d'aturar la tramitadode l'encárrec del projecte. , .. ■ .. ¡ . , ,
Finaiment en data en data 23 de marc de 2007 l'Ajuntament acorda en sessió del Consell Plenari Municipal, constituir un dret real de superficie a favor de la Generalitat de i'esmentat solar. A partir d'aquest moment ja podem tornar a iniciar el procés i tornar a enviar a GISA la documentado per la licitado del projecte. En aquests moments pero, estem adaptant la documentado de criteris basics ais nous criteris funcionáis i a la nova normativa vjgent, en breu ho trametrem a GISA.
IPer tant, GISA podrá teñir enllestit l'encárrec del projecte a un nou arquitecte, dintre del quart (trimestre del 2007 i la previsió d'ocupació de la residencia es preveu en el tercer trimestre de 2010.No hay comentarios: