lunes, 17 de marzo de 2008

SENYORA REGIDORA, MOLTES GRACIES

clicar la imagen
Senyora Regidora, moltes gracies per dir "OS TENIM MOLT EN COMPTE" amb el tema de la remodeladió del Nou Camp a la Audiencia Publica de Les Corts.
http://m.es.youtube.com/details?v=ZtUd--pfeGU
El veins de Les Corts lluiten per que el distrite tingui els equipaments necesaris i que segons les Normes Urbanistiques
del Pla General Metropolitá (NNUU) articles 211 a 217 extableixen. Els terrenys del Miniestadi están qualificats con de
Equipaments Comunitaris clau 7a i Parcs i Jardins clau 6a.
Indiquen vídeo amb declaracions dels veïns referent al Miniestadi.
http://m.es.youtube.com/details?v=PPINuWJ-mnQ
Los terrenos del Miniestadi están clasificados como:
Sistema de Equipamientos Comunitarios y Dotaciones Actuales
clave 7a y Sistema de Parques y Jardines urbanos actuales de carácter local, clave 6a. Los suelos destinados a equipamientos comunitarios se clasifican en:
A) Equipamientos docentes: Centros docentes, públicos o privados, y anexos deportivos.
B) Equipamientos sanitarios-asistenciales: Centros sanitarios-asistenciales y geriátricos, públicos o privados, de interés público, social o comunitario; y cementerios.
C) Equipamientos culturales y religiosos: Templos, centros religiosos, centros o instalaciones para congresos, exposiciones, salas de reuniones, de interés público, social o comunitario; y anexos deportivos y recreativos.
D) Equipamientos deportivos y recreativos: Edificaciones e instalaciones deportivas; campamentos; centros de recreo o expansión; balnearios y establecimientos de baños y otros turísticos no residenciales de interés públicos, social o comunitario; y anexos de servicios.
E) Equipamientos de abastecimientos y suministros: Mataderos, mercados y otros centros de abastecimientos, siempre de titularidad publica, aunque de posible gestión privada, y áreas de servicio.
F) Equipamientos técnico-administrativos y de seguridad: Centros o edificios para servicios de la Administración Pública, servicios de seguridad o militares y otros de interés público.
La Comissió de Seguiment del Proyecto de Remodelació del Nou Camp, es va constitui el dia 21.11.07 composada per Ayuntament, FCBarcelona y Veïns (La Coordinadora de AAVV i Entitats de Les Corts) i NO a tornat a tindre cap reunió, demanem reunió i transparencia, per que a las declaracions del Sr. Laporta diu que té contactes amb nosaltres.

sábado, 1 de marzo de 2008

Llum verda a la SANITAT en Les Corts
clica a la imagen
Llum verda a la sanitat en Les Corts.
S'han tingut en compte les aportacions al PAD en matèria de sanitat, de les 737 aportacions, 101 es van presentar fora de terme però les restants es van tenir en compte.
L'ampliació del CAP de Matenitat i l'estudi de les solucions a la seva saturació es portaran a terme com són l'ampliació de recursos i professionals amb el que la seva valoració serà de suficient, però queden altres equipaments pendents d'equilibrar.
Adjuntem publicació del diari El Punt amb un estudi sobre equipaments públics titulat: Rics a casa, pobres en serveis. Els habitants del districte de Les Corts tenen desequilibris importants en l'oferta d'equipaments públics essencials.