miércoles, 29 de junio de 2011

NOU ALCALDE, NOU EQUIP, NOU PROGRAMA
Les Corts (PROGRAMA ELECTORAL 2011 DE CIU)

Les Corts és un districte de Barcelona que ha patit una gran transformació al
llarg dels darrers dos segles. Ha passat de ser un dels territoris que formaven
el pla de Barcelona, amb les seves masies i camps de conreu, a esdevenir una
zona industrial amb fàbriques i les colònies de treballadors corresponents. Ja
en ple segle XX, ha acollit grans institucions esportives, financeres i
acadèmiques, que l’han convertit en un dels nuclis més importants de
coneixement de la ciutat.Des de Convergència i Unió som conscients del passat de les Corts i creiem
que és important tenir-lo en compte alhora de traçar-ne el futur, per tal que no
es perdin la identitat i les característiques que li són pròpies.

En un territori divers, en el qual conviuen grans equipaments privats, zones
comercials importants, barris residencials i nucli històric, cal que l’Ajuntament
sigui capaç de relligar tots aquests elements, perquè el model de les Corts sigui
un exemple d’èxit per a la ciutat i motiu d’orgull per a les persones que hi viuen.
Per aquest motiu, hem de ser capaços d’aconseguir que les grans institucions
instal·lades al districte acabin formant part de la vida quotidiana de les
cortsenques i dels cortsencs d’una manera positiva. En aquest sentit, des de
Convergència i Unió treballarem perquè els veïns i les veïnes de les Corts se
sentin partícips de l’èxit d’aquestes institucions, referents al país i a la ciutat, de
manera que suposi una millora de la qualitat de vida en aquest districte. Aquest
objectiu serà un dels nostres cavalls de batalla.

Fa massa temps que les Corts no és defensada com es mereix. Sovint massa
sotmesa a les decisions de l’Ajuntament, des de Convergència i Unió defensem
que el regidor executiu del districte no esdevingui només un delegat de
l’alcalde, i que lideri i es faci seus tots els problemes que afecten els ciutadans i
les entitats de les Corts.


Creiem arribada l’hora d’un canvi a les Corts, d’un canvi polític positiu i en
positiu. Un canvi que volem basar en una forma de governar diferent més
professional, més propera, rigorosa i transparent.


Recuperarem la gestió com a forma de govern. Governar és gestionar. L’equip
de govern, el regidor i tots els consellers municipals de govern, treballaran amb
objectius avaluables periòdicament, i no es limitaran només a moderar les
comissions municipals.


Defensem una nova manera de governar més propera, de contacte amb la
gent, de sensibilitat social, transparent, amb garantia de vies efectives de
participació ciutadana, marcades per la qualitat i l’efectivitat, i no per la
quantitat. CiU donarà veu i escoltarà els veïns i veïnes del districte. Ho farem
amb presència arreu: des de la Mercè, Pedralbes i la Zona Universitària, a la
Maternitat i Sant Ramon fins al Racó de les Corts i les Corts Sud. I de les Corts
a l’Ajuntament.

Des de Convergència i Unió estem preparats per fer front als reptes pendents
que tenim a les Corts: la mobilitat al districte i els problemes d’aparcament, la
millora de la xarxa d’autobusos, la manca d’equipaments, garantir el civisme i la
seguretat, entre d’altres.

1- Concretar un pla d’equipaments del Districte que detalli les necessitats
específiques de cada barri i, especialment, la de col·lectius concrets:


- Estudiarem de nou la recuperació per a equipaments de l’edifici de
Telefònica del carrer de Bordeus.


- Vetllarem per la construcció de la residència assistida per a la gent gran
amb centre de dia, mitjançant el desenvolupament del PERI Bacardí.


- Vetllarem per la posada en marxa de la residència per a persones amb
discapacitat.


- Impulsarem la cessió de la residència de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de
Barcelona per poder-hi fer equipaments.


- Explorarem amb la Diputació la disposició d’espai per ús o equipaments pel
Districte del Parc de la Maternitat.


- Impulsarem la recuperació de la casa Hurtado per a l’ús del veïns.


2- Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la
connexió de barris, de grans equipaments i de centres escolars, i que tingui en
consideració les places d’aparcament i el fet que determinades zones s’han
convertit en un park-and-ride.
339


3- Elaborarem un pla cultural del districte que analitzi l’oferta i la producció
cultural, així com la necessitat de nous equipaments.


4- Crearem un circuit històric del districte que eviti la pèrdua de consciència de
barri. Donarem a conèixer les entitats i institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.


5- Vetllarem que les escoles i instituts del districte rebin les inversions
necessàries per al seu funcionament, serem sempre al seu costat. Dignificarem
i potenciarem l’Escola d’Adults.


6- Acabarem el Pla Especial Europa-Anglesola i aplicarem i desenvoluparem
amb més sensibilitat el Pla Urbanístic per a la Colònia Castells aprovat pel
Govern Municipal, per tal de donar una bona atenció i solucionar les molèsties
que puguin patir els afectats.


7- Millorarem la il·luminació dels carrers.


8- Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia
de barri.


9- Treballarem conjuntament amb l’Agència per l’Abordatge del Treball Sexual
per eradicar la prostitució als carrers.


10- Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el
seu barri, a partir de canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.

Les Corts


Potenciarem l’ús comercial del barri antic, l’eix Sant-les Corts i el mercat de les
Corts i estudiarem l’oferta d’aparcament.


Finalitzarem el Pla especial Europa-Anglesola.


Dins el Pla Anglesola, lliurarem el sòl a la Generalitat perquè hi construeixi un
institut d’ensenyament secundari.
340


Dissenyarem un pla cultural del districte que analitzi l’oferta i la producció
cultural, com també la necessitat de nous equipaments.


Crearem un circuit històric del districte que eviti la pèrdua de consciència de
barri.


Convertirem el tram de carrer del Prat d’en Rull entre la travessera de les Corts
i el carrer del Taquígraf Garriga en zona pacificada.


Aplicarem i desenvoluparem amb més sensibilitat el pla urbanístic per a la
Colònia Castells aprovat pel Govern municipal per tal de donar una bona
atenció i solucionar les molèsties dels afectats.


Mantindrem la biblioteca Can Rosés, tot i la construcció de la nova biblioteca de
Comtes de Bell-lloc, i garantirem la construcció de l’equipament juvenil previst
en el Pla d’equipaments juvenils.


Finalitzarem la remodelació de l’avinguda de Madrid, entre els carrers de Brasil
i de Numància, i la del carrer de Berlín, entre els carrers de Numància i
l’avinguda de Josep Tarradellas.


Estudiarem la instal·lació d’un semàfor al carrer del Vallespir a l’altura del carrer de Caballero per reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el pas dels vianants.


Estudiarem novament la recuperació per a equipaments de l’edifici de
Telefònica del carrer de Bordeus.


Construirem pistes de petanca als jardins de Joaquim Ruyra.


Impulsarem l’acord amb la mancomunitat Plaça Sòl de Baix per resoldre els
problemes de l’ús dels vials i de l’àrea verda i el manteniment de la plaça.


Elaborarem un pla d’equipaments del districte que detalli les necessitats
específiques del barri de les Corts.


Millorarem la il·luminació dels carrers.
341


Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia de
barri.


Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la connexió
de barris, de grans equipaments i de centres escolars i que tingui en
consideració les places d’aparcament.


Elaborarem un calendari per eliminar progressivament el cablejat aeri de Fecsa
i Enher d’aquest districte en general. Cada procés de reurbanització haurà
d’especificar si s’ha de soterrar aquest cablejat.


Donarem a conèixer les entitats i les institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.


Conciliarem el descans dels veïns amb el servei de recollida d’escombraries.


Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el seu
barri, tot assegurant canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.

Sant Ramon-la Maternitat


Sant Ramon


Dins l’aplicació de la zona verda per als veïns, en aquesta zona els dotarem
d’un distintiu de veí per facilitar la circulació en dies de partit i evitar l’ocupació
de vehicles de no residents a la zona.


Demanarem a la companyia de gas competent que millori les canalitzacions de
gas i els usos dels jardins d’Ernest Lluch.


Prolongarem el trajecte dels busos de barri 113 i 115.


Elaborarem un pla d’equipaments del districte que detalli les necessitats
específiques de Sant Ramon.
342


Millorarem la il·luminació dels carrers.


Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia de
barri.


Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la connexió
de barris, de grans equipaments i de centres escolars i que tingui en
consideració les places d’aparcament.


Elaborarem un calendari per eliminar progressivament el cablejat aeri de Fecsa
i Enher d’aquest districte en general. Cada procés de reurbanització haurà
d’especificar si s’ha de soterrar aquest cablejat.


Donarem a conèixer les entitats i les institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.


Conciliarem el descans dels veïns amb el servei de recollida d’escombraries.


Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el seu
barri, tot assegurant canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.


Treballarem amb l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual per
eradicar la prostitució als carrers.


Racó de les Corts-les Corts Sud


Vetllarem per la construcció de la residència assistida per a la gent gran amb
centre de dia, mitjançant el desenvolupament del PERI Bacardí.


Millorarem els jardins de Bacardí preveient-hi la instal·lació d’urinaris.


Vigilarem en dies de partit la plaça entre la cruïlla dels carrers d’Emèrita
Augusta i de Felipe de Paz.


Revisarem el pla d’usos dels carrers de Maria Barrientos i de Felipe de Paz.
343


Millorarem l’enllumenat i el mobiliari urbà dels carrers de la zona.


Senyalitzarem l’emplaçament de la deixalleria mòbil.


Impulsarem la cessió de la residència de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de
Barcelona per poder-hi fer equipaments.


Elaborarem un pla d’equipaments del districte que detalli les necessitats
específiques del Racó de les Corts.


Millorarem la il·luminació dels carrers.


Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia de
barri.


Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la connexió
de barris, de grans equipaments i de centres escolars i que tingui en
consideració les places d’aparcament.


Elaborarem un calendari per eliminar progressivament el cablejat aeri de Fecsa
i Enher d’aquest districte en general. Cada procés de reurbanització haurà
d’especificar si s’ha de soterrar aquest cablejat.


Donarem a conèixer les entitats i les institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.


Conciliarem el descans dels veïns amb el servei de recollida d’escombraries.


Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el seu
barri, tot assegurant canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.

La Maternitat


Estudiarem solucions a la saturació del centre d’atenció primària (CAP) de la
Maternitat. Valorarem el desdoblament d’aquest centre en dos edificis, l’actual i
un altre a Sant Ramon.
344


Vetllarem perquè s’apliqui la servitud de pas del carrer de Mejía Lequerica al
carrer de Sabino Arana.


Estudiarem la mobilitat del carrer de Sabino Arana per tal de pacificar el trànsit,
afavorir el futur flux de persones per dinamitzar el comerç de la zona i incloure
zones mixtes d’aparcament.


Explorarem amb la Diputació la disposició d’espai per a ús o equipaments per
al districte dels jardins de la Maternitat i vetllarem pel manteniment de la seva
flora.


Estudiarem la remodelació paisatgística del cobriment del cinturó per tal de
disposar d’ombra, com també de més zona verda i de flors.


Elaborarem un pla d’equipaments del districte que detalli les necessitats
específiques de la Maternitat.


Millorarem la il·luminació dels carrers.


Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia de
barri.


Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la connexió
de barris, de grans equipaments i de centres escolars i que tingui en
consideració les places d’aparcament i les zones on cal reforçar la seguretat
dels vianants.


Elaborarem un calendari per eliminar progressivament el cablejat aeri de Fecsa
i Enher d’aquest districte en general. Cada procés de reurbanització haurà
d’especificar si s’ha de soterrar aquest cablejat.


Donarem a conèixer les entitats i les institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.


Conciliarem el descans dels veïns amb el servei de recollida d’escombraries.
345


Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el seu
barri, tot assegurant canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.


Pedralbes

Zona Universitària


Ampliarem l’àrea verda per als residents del barri.


Revisarem i actualitzarem el conveni entre l’Ajuntament i les universitats.


Farem un pla d’usos dels carrers de Trias i Giró, d’Alfambra i de Joan Obiols i
de l’avinguda de l’Exèrcit.


Estudiarem la recuperació de la caserna del Bruc per a la ciutat.


Recuperarem i millorarem els jardins de la torre Girona.


Buscarem un emplaçament per a l’esbarjo de gossos i la instal·lació de pipicans
a la zona.


Potenciarem el roserar del parc de Cervantes com a destí turístic de qualitat de
la ciutat de Barcelona i d’ús dels veïns del districte.


Revisarem les línies d’autobús de la zona.


Instaurarem la zona blava i noves zones de càrrega i descàrrega entorn dels
jardins del mirall de Pedralbes.


Treballarem per aconseguir una connexió de les parades de Zona Universitària
de la L9 i la L3 per un pas subterrani per sota l’avinguda Diagonal.


Garantirem un pas de la futura estació de Finestrelles de la L3 cap a les
escoles del districte passant per l’Hospital de Sant Joan de Déu.


Impulsarem la cessió de la caserna del Bruc a l’Ajuntament de Barcelona.
346


Elaborarem un pla d’equipaments del districte que detalli les necessitats
específiques de la Zona Universitària.


Millorarem la il·luminació dels carrers.


Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia de
barri.


Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la connexió
de barris, de grans equipaments i de centres escolars i que tingui en
consideració les places d’aparcament.


Elaborarem un calendari per eliminar progressivament el cablejat aeri de Fecsa
i Enher d’aquest districte en general. Cada procés de reurbanització haurà
d’especificar si s’ha de soterrar aquest cablejat.


Donarem a conèixer les entitats i les institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.
Treballarem amb l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual per
eradicar la prostitució als carrers.


Conciliarem el descans dels veïns amb el servei de recollida d’escombraries.


Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el seu
barri, tot assegurant canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.

La Mercè-Pedralbes


Estudiarem la possibilitat d’obrir una consulta mèdica adscrita a l’àrea bàsica
de salut per a la Zona Universitària, Pedralbes i la Mercè.


Estudiarem la mobilitat del barri de la Mercè, que permeti implantar els sentits
únics a tots els carrers on sigui possible.
347


Allargarem el trajecte de bus de barri fins a la parada de metro de Collblanc i
acostarem la ruta a les escoles Paideia i Jeroni de Moragas, sense que això
afecti la freqüència de pas al barri de la Mercè.


Estudiarem la possibilitat de col·locar una marquesina que cobreixi la parada de
bus 34 situada a la plaça de la reina Maria Cristina.


Impulsarem la recuperació de la Casa Hurtado per a l’ús dels veïns del barri.


Estudiarem la connexió del carrer de la Font del Lleó amb la carretera de les
Aigües.


Arranjarem la rotonda de la sortida 11 de la ronda de Dalt amb l’avinguda
d’Esplugues.


Estudiarem una zona d’aparcament d’autobusos escolars de la zona (Thau,
Solc, etc.).


Elaborarem un pla d’equipaments del districte que detalli les necessitats
específiques de la Mercè i del barri de Pedralbes.


Millorarem la il·luminació dels carrers.


Incrementarem la plantilla de la Guàrdia Urbana per implementar la policia de
barri.


Presentarem un pla de mobilitat de districte, per barris, que prevegi la connexió
de barris, de grans equipaments i de centres escolars i que tingui en
consideració les places d’aparcament. En el cas del barri de Pedralbes, caldrà
donar resposta als problemes generats pel doble sentit del carrer del Marquès
de Mulhacén i estudiar l’establiment d’una zona verda específica i la introducció
de semàfors amb temporitzador manual.


Elaborarem un calendari per eliminar progressivament el cablejat aeri de Fecsa
i Enher d’aquest districte en general. Cada procés de reurbanització haurà
d’especificar si s’ha de soterrar aquest cablejat.
348


Treballarem amb l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual per
eradicar la prostitució als carrers.


Donarem a conèixer les entitats i les institucions arrelades al districte i
promourem que estiguin més obertes i siguin més conegudes per la ciutadania.


Conciliarem el descans dels veïns amb el servei de recollida d’escombraries.


Garantirem la participació real dels veïns en els assumptes que afectin el seu
barri, tot assegurant canals d’informació eficients i respectant el principi de
transparència.
No hay comentarios: